Stanovy ŠK Caissa Třebíč o.s. (do 2016/02)

Středa, 20 Srpen 2008 11:11 Petr Bělohlávek
Tisk
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 

Občanské sdružení ŠK Caissa Třebíč o.s.
Se sídlem: Třebíč, Karlovo náměstí 44, PSČ 674 01

Článek 1 – Základní ustanovení, charakter sdružení

1.1 ŠK Caissa Třebíč o.s. je zájmovým dobrovolným občanským sdružením fyzických i právnických osob v souladu s ustanovením zákona č. 83/1990 Sb. a pozdějších novel, dle kterého je také registrován Ministerstvem vnitra České republiky. Sdružení bude právoplatně působit pod názvem "ŠK Caissa Třebíč o.s.". Sídlo sdružení, tak jak je uvedeno výše: Třebíč, Karlovo náměstí 44, PSČ 674 01.

1.2 ŠK Caissa Třebíč o.s. je samostatným, politicky nezávislým sdružením otevřeným i pro další zájemce, kteří souhlasí s těmito stanovami a kteří se chtějí podílet na jeho cílech a poslání. Svoji činnost rozvíjí na základě a v rámci ústavy a platných zákonů České republiky.

1.3 Stanovy ŠK Caissa Třebíč o.s. schvaluje, mění a doplňuje pouze jeho valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů sdružení starších 15 let. Tato změna musí být následně dána na vědomí MV ČR.

1.4 ŠK Caissa Třebíč o.s. může být současně členem ŠSČR (Šachový svaz České republiky), ČSTV aj. svazů bez vlivu na vlastní právní subjektivitu. O členství (tj. přijetí či zrušení) v těchto svazech rozhoduje valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů sdružení starších 15 let.

1.5 ŠK Caissa Třebíč o.s. se může sdružovat za vzájemně výhodných podmínek s ostatními tělovýchovnými nebo jinými organizacemi bez ztráty vlastní právní subjektivity na základě platných smluv o sdruženích. O přijetí či zrušení těchto smluv rozhoduje výkonný výbor prostou většinou při účasti minimálně 2/3 členů výkonného výboru.

Článek 2 – Činnost a cíle ŠK Caissa Třebíč o.s.

2.1 Organizuje, řídí a zajišťuje činnost klubu v těchto směrech:

2.2 Hájí zájmy sdružených občanů a osob. Spolupracuje s ŠSČR, ČSTV a dalšími organizacemi.

2.3 Podporuje přípravu a činnost trenérů, rozhodčích a ostatních činovníků.

2.4 Podílí se na vytváření ekonomické a materiální základny pro sportovní činnost sdružených účastníků.

2.5 Udržuje svůj movitý a nemovitý majetek.

Článek 3 – Závaznost usnesení

3.1 Právoplatná usnesení a rozhodnutí orgánů ŠK Caissa Třebíč o.s. vydaná v rámci jejich pravomoci a kompetence jsou pro členy těchto orgánů a členy sdružení závazná.

Článek 4 – Členství v ŠK Caissa Třebíč o.s., práva a povinnosti členů

4.1 Členem ŠK Caissa Třebíč o.s. se může stát každá fyzická osoba na základě své projevené svobodné vůle, která souhlasí se stanovami sdružení.

4.2 Právnické osoby, které souhlasí se stanovami sdružení.

4.3 Členství v ŠK Caissa Třebíč o.s. vzniká písemnou přihláškou občana či osob a jejím následným přijetím výkonným výborem. Výkonný výbor má právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu. Toto jeho právo a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nového člena může změnit pouze valná hromada usnesením přijatým nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů sdružení starších 15 let. Členství je dobrovolné a není omezeno věkem.

4.4 Členství v ŠK Caissa Třebíč o.s. zaniká:

4.5 Člen ŠK Caissa Třebíč o.s. má právo:

4.6 Člen ŠK Caissa Třebíč o.s. je povinen:

Článek 5 – Členské příspěvky a poplatky členů

5.1 Člen ŠK Caissa Třebíč o.s. je povinen řádně a včas platit členské příspěvky, jejichž výše a periodicita jsou stanoveny usnesením valné hromady.

Článek 6 – Orgány ŠK Caissa Třebíč o.s.

6.1 Nejvyšším orgánem ŠK Caisaa Třebíč o.s. je valná hromada všech členů. Jednání valné hromady se koná minimálně jednou v průběhu kalendářního roku. Pokud však o její svolání požádá 1/3 všech členů sdružení nebo 2/3 členů výkonného výboru sdružení je předseda výkonného výboru ŠK Caissa Třebíč o.s. nejpozději do 60 dnů od prokazatelného doručení takového podnětu povinen svolat mimořádnou valnou hromadu.

6.2 Valná hromada zejména:

6.3 K platnosti usnesení valné hromady je třeba, aby tato usnesení byla přijata nejméně 2/3 většinou při minimálně 50% účasti členů ŠK Caissa Třebíč o.s..

6.4 Funkční období volených orgánů je 2 roky.

6.5 Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor ŠK Caissa Třebíč o.s., který je současně jeho statutárním orgánem. Výkonný výbor reprezentuje klub navenek v období mezi jednotlivými jednáními valné hromady a je oprávněn jednat za sdružení ve všech věcech.

6.6 Výkonný výbor rozhoduje o všech věcech, které nejsou v pravomoci valné hromady.

6.7 Výkonný výbor je 5-členný. Jeho členové volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a hospodáře. Předseda svolává jednání výkonného výboru dle potřeby, minimálně však 1x za 3 měsíce.

6.8 Výkonný výbor ŠK Caissa Třebíč o.s. zejména:

6.9 Výkonný výbor je usnášeníschopný je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení je vždy potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů výkonného výboru.

Článek 7 – Právní subjektivita a hospodaření

7.1 ŠK Caissa Třebíč o.s. je samostatný sdružením s vlastní právní subjektivitou. Jménem ŠK Caissa Třebíč o.s. jedná výkonný výbor a to vždy prostřednictvím nejméně 2 členů výkonného výboru. K platnosti úkonu je vždy třeba podpisu minimálně 2 členů výkonného s podpisovým právem (mezi nimiž musí být předseda nebo místopředseda). Podpisy členů výkonného výboru musí být vždy spojeny s otiskem razítka ŠK Caissa Třebíč o.s..

7.2 Majetek ŠK Caissa Třebíč o.s. je jeho vlastnictvím. S tímto majetkem může sdružení samostatně hospodařit, vždy však dle platných právních předpisů.

7.3 ŠK Caissa Třebíč o.s. vede účetnictví dle obecně platných právních předpisů a směrnic k účtové osnově.

7.4 Zdroji k zajištění hospodaření ŠK Caissa Třebíč o.s. jsou:

Článek 8 – Přechodná a závěrečná ustanovení

8.1 Závazný výklad stanov provádí výkonný výbor.

8.2 Ke změnám a doplňování stanov může dojít pouze v souladu s ustanovením bodu 1.3 těchto stanov.

8.3 Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace na MV ČR.

V Třebíči dne 7. 3. 2008

Aktualizováno Středa, 24 Únor 2016 14:08