Šachový klub Caissa Třebíč

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Home Stanovy
Stanovy

Článek I – Úvodní ustanovení

1. Název spolku: ŠK Caissa Třebíč z.s.

2. Sídlo spolku: Třebíč

3. ŠK Caissa Třebíč z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. ŠK Caissa Třebíč z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace za účelem naplňování společného zájmu, kterým je provozování šachového klubu. Posláním spolku je zejména:

 • a) péče o výkonnostní a rekreační šach, jeho propagace a popularizace
 • b) účast družstev dospělých i mládeže v soutěžích organizovaných Šachovým svazem České republiky
 • c) příprava a organizace soutěží jednotlivců a družstev v praktickém šachu
 • d) rozšiřování šachové hry mezi mládeží a práce s mládeží
 • e) podpora členů ve výkonnostním růstu.

Článek II – Činnost spolku

1. Činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů jeho členů a naplňování poslání tak, jak jsou uvedeny v článku I.

2. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

Článek III – Členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku ŠK Caissa Třebíč z.s. se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání spolku.

3. Ukončení členství:

 • a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství
 • b) úmrtí člena nebo jeho prohlášení za mrtvého
 • c) vyloučení člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. Výbor spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti, případně ohrožuje řádné plnění poslání spolku.
 • d) nezaplacení členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to patnáctým dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků
 • e) zánikem spolku.

4. Práva členů:

 • a) účastnit se činností spolku
 • b) být pravidelně informován o dění ve spolku
 • c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy k orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání
 • d) volit a být volen do výboru spolku.

5. Povinnosti členů:

 • a) platit členské příspěvky
 • b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku
 • c) dodržovat stanovy spolku.

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
7. Výbor spolku je povinen vést seznam členů.

Článek IV – Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

 • a) členská schůze
 • b) výbor spolku
 • c) předseda spolku.

2. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

3. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.

4. Funkční období výboru spolku je 5 let. Členové výboru spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve výboru spolku zaniká dobrovolným odstoupením člena výboru, smrtí člena výboru nebo jeho prohlášením za mrtvého, uplynutím funkčního období výboru nebo odvoláním člena výboru spolku členskou schůzí.

Článek V – Členská schůze

1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem členů spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí výbor spolku, hodnotí práci odstupujících členů výboru a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do působnosti členské schůze tak náleží:

 • a) určit hlavní zaměření činnosti spolku
 • b) rozhodovat o změně stanov
 • c) stanovit výše a splatnosti členských příspěvků
 • d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem
 • e) schvalovat výsledek hospodaření spolku
 • f) volit členy výboru a předsedu
 • g) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku.

2. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na ní vysvětlení záležitosti spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

5. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně patnáct dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby možnost členů se ho účastnit byla omezena co nejméně. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

6. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů.

7. Jednání členské schůze řídí předseda nebo jím pověřená osoba. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad členské schůze, lze projednat jen tehdy, pokud s tím souhlasí všichni členové spolku na schůzi přítomní.

8. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Zápis vyhotoví ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata, kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členských schůzí.

Článek VI – Výbor

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem ŠK Caissa Třebíč z.s. Řídí jeho činnost v souladu se stanovami a usneseními členských schůzí po celé své funkční období.

2. Výbor je statutárním orgánem a má tři členy. Jednat za spolek může vždy jen předseda společně s dalším členem výboru.

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména ručí za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

4. Výbor je svoláván předsedou dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti minimálně tří pětin jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

5. Pozvání na schůzi výboru může být telefonické nebo emailovou poštou. V pozvání musí být uveden program zasedání výboru.

6. Do výlučné kompetence výboru patří:

 • a) svolávat členskou schůzi
 • b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční účetní závěrku hospodaření
 • c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku
 • d) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení
 • e) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody.

Článek VII – Předseda

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s některým z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba.

2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru spolku. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání funkce je nutné provést nejpozději do deseti dnů ode dne zvolení nového předsedy.

3. K výlučným kompetencím předsedy patří:

 • a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání
 • b) svolání a vedení schůzí výboru

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně i na další členy spolku.

Článek VIII – Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i ze zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů a z příjmů ze svých činností a výnosů svého majetku.

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

4. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov, případně vnitřních předpisů spolku.

5. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.

6. Výbor spolku zajišťuje řádné vedení účetnictví dle obecně platných právních předpisů a směrnic.

Článek IX – Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem či notářem do sbírky listin spolkového rejstříku.

3. Stanovy v úplném znění budou uloženy v sídle spolku.

V Třebíči dne 24. 2. 2016

 

Podporují nás

NOBEL SYSTEM – informační a redakční systémy, elektronické obchody, webové stránky, internetový marketing, IT poradenství a školení, grafické návrhy

Poslední aktualita

Tento víkend bude v Brně patřit šachu. Vše začne v sobotu 4.6.2016 tradičními Bleskovkami Zdeňka Páska, na jejichž pravidelnost každou první sobotu v měsíci si už všichni zvykli. Tedy jen zopakuji, že místem konání je již rok čajovna Utopia na Divadelní 3 (bývalé kino Kapitol na Malinovského náměstí, jedna tram zastávka z Hlavního nádraží nebo pěšky) a s ním rovněž již víceméně tradiční začátek od 10.00. Příjemný cenový fond, 6 - 10 cen dle počtu účastníků, vklad 50,-Kč.

Celý článek...